ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธีการสอนแบบเรียนปนเล่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริวรรณ ภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2562,15:11  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Shopping โดยใช้กระบวนการ เรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปณิตา จิตรรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,14:45  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้อาหารและสุขภาพ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาภรณ์ วิชิตะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,14:26  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญชิสา ขุนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,14:02  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฏีสร้างสรรค์ความรู้นิยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหทัยกาญจน์ พลนิกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,14:19  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเทคโนโลยี QR Code รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายเกรียงไกร ชูมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,14:13  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..