หน้าแรก

ผู้บริหาร

นักเรียน

ครูและบุคลากร

อาคารสถานที่

        

โหลดรายชื่อบุคลากรทั้งหมด

ข้าราชการครู|พนักงานจ้างตามภารกิจ(ครูช่วยสอน)|ภูมิปัญาท้องถิ่น/ครูโครงการเสริมสมรรถภาพการจัดการศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว/เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

ที่ ชื่อ - สกุล ที่ ชื่อ - สกุล
1 นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์ 41 นางเยาวลักษณ์ คงปาน
2 นายวรพล ว่องกมลชัย 42 นางรีวรรณ เกตตะพันธ์
3 นายธเนศ เขียวสังข์ 43 นางชัญญา สุขสวัสดิ์
4 นายสรยุทธ สิริเพ็ชร์ 44 นางสาวฉวีวรรณ สุทธิปาริชาติ
5 นายสัญญา ศุภพันธ์ 45 นางสวงสุดา ไหมสุข
6 นายเดวนันต์ เจริญพรภักดี 46 นางสาวนิตยา หนูหมาด
7 นายตันติกร แก้วเขียว 47 นางวาสนา ธราพร
8 นายมานพ มากะเต 48 นางสาวนุชรี วงค์สวัสดิ์
9 นายวรพจน์ รักญาติ 49 นางสาวกิ่งกานต์ บุญโชติ
10 นายดุสิต คงปาน 50 นางสาวกุศลาพร ศรีสุราช
11 นายกะวีระ พรมสังข์ 51 นางจันทร์เพ็ญ สีพาไชย
12 นายเอกชัย เนียมนวล 52 นางสาวทิพมาส เดชานนท์
13 นายเกรียงไกร ชูมณี 53 นางจิตฤดี โอฬากิจ
14 นายรัตนโชติ อินทร์แก้ว 54 นางณัฐินี เชาว์สมชาติ
15 นายมงคล ดำหมาน 55 นางพัชรี ปัญญาดี
16 นายธีร์ณดล แสงศรี 56 นางสาวพนิยดา จิตรมะโน
17 นายทวี ศรีสมุทร 57 นางสาวนันทิยา ชุมดี
18 นายดิเรก หลงขาว 58 นางสาววิมลรัตน์ จิตรรักษ์
19 นายสมพงค์ คงฉ้ง 59 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทิศา ทิพย์แก้ว
20 นายสุพณิช สวยสุน 60 นางสาวหทัยกาญจน์ พลนิกร
21 นายนัฐภล เพ็ชรทอง 61 นางชนิสรา แก้วเรือง
22 นายสุรวินท์ ติ้งหวัง 62 นางสาวประภาภรณ์ เตะหนอน
23 นายทนงศักดิ์ หิรัญเรือง 63 นางสาวมณีจันทร์ พรมสอาด
24 นายณัฏฐ์ภาษณ์ หวั่นเส้ง 64 นางสาวจุฬาลักษณ์ นิติธรรมมานนท์
25 นายตามพงศ์ จิ้วพานิช 65 นางสาวศิริวรรณ ภูมิ
26 นายเกรียงศักดิ์ จิสูงเนิน 66 นางสาวกวินปัทม์ สังข์ศิลป์ชัย
27 นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร 67 นางกฤษณา ถิ่นบ้านใหม่
28 นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ 68 นางธัชกร  แก้วประดิษฐ์
29 นางอัมพุชินี ธรรมสุริยานนท์ 69 นางสายใจ สุวรรณประเสริฐ
30 นางรัศมี ตันติวิริยาภรณ์ 70 นางสาวปิยะวรรณ ซุ่นสั้น
31 นางละมัย พาหล 71 นางทัศนี ชูมณี
32 นางกอบกาญจน์ ลิ่มสกุล 72 นางสาวแพรวนภา ช่วยเมือง
33 นางปรีดา มูสิกะ 73 นางราตรี ศรีกรด
34 นางเบญจนุช จันทร์ศรีนวล 74 นางสาวเครือวุณ คชสิทธิ์
35 นางยินดี ปัญจเส็น 75 นางสาวพัชรี หมัดอะด้ำ
36 นางนาตยา พลอยมอญ 76 นางสาวทัศยา อุปัติศฤงค์
37 นางอำไพ จำนงค์วงษ์ 77 นางสาวชลิดา ละใบยูโส๊ะ
38 นางสุธินี หอยนกคง 78 นางสาวไหมมู่หน๊ะ หนิเร่
39 นางวราภรณ์ สิงคาระ 79 นางสาวฝาตีม๊ะ มัจฉา
40 นางสาวสุภาพร สงดำ 80    

หน้าหลัก | ข่าวสาร | กระดานข่าว | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต หมู่ที่ 4 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7638-1640 โทรสาร 0-7ุุ638-1139 Email: muangphuket_school@hotmail.com
ผู้จัดทำ:
นายดุสิต คงปาน dusit49@hotmail.com