กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยินดี ปัญจเส็น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุธินี หอยนกคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางธัชกร แก้วประดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปณิตา จิตรรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปิยะวรรณ ซุ่นสั้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเครือวรุณ คชสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพัชรี หมัดอะด้ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1