นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายพายุ หยังปาน
(สาขาวิชาคณิตศาตร์)
หัวหน้านศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวรุ่งธิดา หวังผล
(สาขาคณิตศาสตร์)

นางสาวจันทกานติ์ กุนหลัง
(สาขาคณิตศาสตร์)

นางสาวสุวนันท์ เพ็ชรสาย
(สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวอังคณา เมฆแก้ว
(สาขาภาษาไทย)

นางสาววิลาวัลย์ เจริญรูป
(สาขาภาษาไทย)

นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณโชติ
(สาขาสังคมศึกษา)

นางสาวมลทิรา กั่วพานิช
(สาขาสังคมศึกษา)

นางสาวณัฐภรณ์ สุขหอม
(สาขาการศึกษาปฐมวัย)

นางสาวนัติกาล สงนุ้ย
(สาขาการศึกษาปฐมวัย)

นางสาวอัญทิยา สุบเหย๊าะ
(สาขาการศึกษาปฐมวัย)

นางสาวอชิรญา ขวัญแก้ว
(สาขาการศึกษาปฐมวัย)