กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวนันทิยา ชุมดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายณรงค์ศักดิ์ ยังหาด
ครู คศ.1