กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวราภรณ์ สิงคาระ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายดุสิต คงปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายเกรียงไกร ชูมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายสุพณิช สวยสุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายตามพงศ์ จิ้วพานิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายณัฏฐ์ภาษณ์ หวั่นเส้ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวอาภรณ์พรรณ เพ็งแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ อบจ.ภูเก็ต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวร่อฝีย๊ะ ปานขวัญ
พนักงานจ้างตามภารกิจ อบจ.ภูเก็ต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาว จุรีรัตน์ คงศิริ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ครูช่วยสอน)