กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนาตยา พลอยมอญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรพจน์ รักญาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายธีร์ณดล แสงศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวแพรวนภา ช่วยเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายเกรียงศักดิ์ จิสูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0