กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเยาวลักษณ์ คงปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอำไพ จำนงค์วงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายกะวีระ พรมสังข์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายเดวนันต์ เจริญพรภักดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายเอกชัย เนียมนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายรัตนโชติ อินทร์แก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางราตรี ศรีกรด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวนลัทพร บุ้งทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2