กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรีวรรณ เกตะพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกิ่งกานต์ บุญโชติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวฉวีวรรณ สุทธิปาริชาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายตันติกร แก้วเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวประภาภรณ์ วิชิตะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางชนิสรา แก้วเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอัญชิสา ขุนเจริญ
ครู คศ.2

นางสายใจ สุวรรณประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสิรินญา สมาธิ
พนักงานจ้างตามภารกิจ อบจ.ภูเก็ต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวฮาซานะ ถิ่นนา
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3