ปฐมวัย

นางสาวสุภาพร สงดำ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกุศลาพร ศรีสุราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางจิตฤดี โอฬากิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสรวงสุดา ยิ้มแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวศิริวรรณ ภูมิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวมณีจันทร์ พรมสอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจุฬาลักษณ์ นิติธรรมานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1