คณะผู้บริหาร

นางธิดาวรรณ ไพศาลกิจสงวน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา