ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 248.41 KB 41
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2557
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ทุกชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 434.7 KB 114
โลโก้
โลโก้กระทรวงมหาดไทย JPEG Image ขนาดไฟล์ 15.4 KB 262
โลโก้ อบจ.ภูเก็ต JPEG Image ขนาดไฟล์ 40.42 KB 311
โลโก้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น GIF Image ขนาดไฟล์ 38.17 KB 363
โลโก้โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต JPEG Image ขนาดไฟล์ 34.95 KB 2762
PowerPoint Template
แบบที่ 8 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 951.5 KB 117
แบบที่ 7 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 614 KB 184
แบบที่ 6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 543 KB 190
แบบที่ 5 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 650 KB 196
แบบที่ 4 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 583.5 KB 206
แบบที่ 3 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 546 KB 115
แบบที่ 2 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 481 KB 109
แบบที่ 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 486.5 KB 139
เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.93 KB 95
แบบฟอร์มข้อสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.02 KB 116
แบบคำร้องและรายงานผลการสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 83
คู่มือเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 90
ปฏิทินปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 86
ฐานข้อมูลสารสนเทศ (SIS) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.19 KB 112
คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.89 KB 78
สรุปรายงานการไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 96
แบบรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60%และ80% ของเวลาเรียนทั้งหมด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.64 KB 101
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 108
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.21 KB 88
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 572.46 KB 85
แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 74
คำขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 979.03 KB 69
เอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 589.31 KB 72
แบบฟอร์มขออัดสำเนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 646.41 KB 76
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 809.26 KB 72
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 70
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558 update 19/05/2558
รายชื่อนักเรียน update 19-5-2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 470.61 KB 152