ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 248.41 KB 141
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2557
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ทุกชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 434.7 KB 150
โลโก้
โลโก้กระทรวงมหาดไทย JPEG Image ขนาดไฟล์ 15.4 KB 296
โลโก้ อบจ.ภูเก็ต JPEG Image ขนาดไฟล์ 40.42 KB 350
โลโก้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น GIF Image ขนาดไฟล์ 38.17 KB 400
โลโก้โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต JPEG Image ขนาดไฟล์ 34.95 KB 2800
PowerPoint Template
แบบที่ 8 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 951.5 KB 150
แบบที่ 7 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 614 KB 219
แบบที่ 6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 543 KB 227
แบบที่ 5 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 650 KB 233
แบบที่ 4 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 583.5 KB 239
แบบที่ 3 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 546 KB 149
แบบที่ 2 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 481 KB 144
แบบที่ 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 486.5 KB 178
เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.93 KB 129
แบบฟอร์มข้อสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.02 KB 153
แบบคำร้องและรายงานผลการสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 118
คู่มือเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 125
ปฏิทินปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 123
ฐานข้อมูลสารสนเทศ (SIS) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.19 KB 146
คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.89 KB 115
สรุปรายงานการไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 129
แบบรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60%และ80% ของเวลาเรียนทั้งหมด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.64 KB 134
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 145
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.21 KB 124
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 572.46 KB 123
แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 109
คำขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 979.03 KB 102
เอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 589.31 KB 105
แบบฟอร์มขออัดสำเนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 646.41 KB 113
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 809.26 KB 109
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 105
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558 update 19/05/2558
รายชื่อนักเรียน update 19-5-2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 470.61 KB 191